ඉරා අඳුරු පට පෙරදිග අහසේ
පොකුරු පොකුරු තරු නිවී යන්ට පෙර
අරුනලු උදයේ දිලිසෙන පිනි මත
පියමන් කරමින්
අහස් ගව්වටයි ලං වන්නේ

හිරුරැස් දැඩිවී හැකිලී ගුලිවී
සැඟවී යාදෝ පිනිකැට මිහිතුල
පා පෙරලී ගොස් රැඳේද අප හැම
ඉමක් නොපෙනෙනා අහස් ගඟේ

ඉර හඳ නැතිවී සුළඟ සුසුම් ලන
දවසක් ඇවිදින් උදාගිරෙන්
කඳුලක් සුසුමක් හදින් ගලන තෙක්
එකමුතු වී අපි ඉමු මිතුරෝ

Amarasiri Kalansooriya, Wimal Kumar De Costa, Vijaya Kumaratunga, Wickrema Bogoda, Swarna Mallawararachchi, Bandula Withanage, Manik Kurukulasuriya, Malini Fonseka, Somasiri Dehipitiya, Cyril Wickramage, Alexander Fernanado, Daya Thennakoon, Piyasena Ahangama,Shanthi Lekha

* Director - Dr. Dharmasena Pathiraja
* Producer - Mithrarathna Herat

එන්න මගේ පිය මිතුරෝ

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com